Online rezervácia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb

Článok I.
Zmluvné strany
I. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) Penziónom Banský dom ***, Hodruša – Hámre 579, 966 61  (ďalej len „penzión“)a  klientom sú: a.) spoločnosť  IMPA autoalarmy, s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava 811 06 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , oddiel Sro, Vložka číslo: 43856/B,  IČO: 36 718 939, DIČ: 2022319343, IČ DPH: SK2022319343 a b.) fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)
II. Objednávku na poskytovanie „služieb“ „penziónom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ u „penziónu“ osobne, telefonicky, písomne, vrátane e-mailu alebo prostredníctvom internetovej stránky penziónu.
III. Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „penziónu“.
IV. Ak to kapacita „penziónu“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne penziónu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „penzión“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.
V. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „penzión“ buď písomne, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

Článok II.
Poskytovanie „Služieb“ „Penziónu“ „Klientom“
I. „Penzión“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „penziónom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.
II. „Penzión“  poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú platné materiály „penziónu“, najmä jeho internetová stránka.
III. Za “Služby“ poskytnuté „penziónom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „penziónu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku ubytovacích služieb „penziónu“. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.
IV. „Penzión“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „penzión“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.
V. Cena „Služieb „penziónu“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „penziónu“.
VI. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.

Článok III.
Práva a povinnosti „Klienta“
I. „Klient“ má právo na poskytnutie „Služieb“ od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia „Služieb“.
II. „Klient“ je povinný riadne odovzdať po poskytnutí „Služieb“ príslušné izby „penziónu“ najneskôr do 11:00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude „Klient“ v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť „penziónu“ za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke „penziónu“.
III. Ak sa „Klient“ neubytoval do 18:00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia „Služieb“ a nebolo písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže penzión zrušiť poskytnutie „Služieb“ „Klientovi“. O tom je „penzión“ povinný „Klienta“ písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu informovať.
IV. „Penziónom“ potvrdené poskytnutie “Služieb“ je „Klient“ oprávnený jednostranne zrušiť.
V. Za jednostranné zrušenie poskytnutia „Služieb“ je „Klient“ povinný zaplatiť „penziónu“ storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 tohto Článku.
VI. Storno podmienky a storno poplatky : Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom na ubytovanie. Dodávateľ si môže účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno poplatky: 28 - 21 dní: 20% z ceny ubytovania 21 - 14 dní: 40% z ceny ubytovania 14 - 7 dní: 75% z ceny ubytovania 7 - 0 dni: 100% z ceny ubytovania. Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky. Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa  hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti). Nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie storno poplatku.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
I. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
II. Pobyt „Klientov v „penzióne„ upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii „penziónu“.
III. Ak „Klient“ poskytne „penziónu“ akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „penzión“ použil túto kartu na uspokojenie svojich peňažných nárokov voči „Klientovi, najmä“ z titulu zaplatenia splatnej ceny „Služieb“ a „storno poplatku.
IV. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „penziónu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „penzióne“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
V. Ak „Klient“ poskytne „penziónu“  osobné údaje, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „penzión“ ich mohol použiť na zaregistrovanie vo svojom rezervačnom systéme, pre potreby vytvorenia dokladu o platbe za služby, dokladu na účely platby dane z ubytovania obci a pod. „Penzión“ sa pri nakladaní s osobnými údajmi riadi aktuálne platným zákonom o osobných údajoch.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Penzióne Banský dom *** nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2022.