Online rezervácia

Ubytovací poriadok

1) V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží na nahliadnutie pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ak si klient rezervoval pobyt prostredníctvom internetu, tak zároveň aj penziónom potvrdenú Rezerváciu ubytovania.
2) Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
3) Prevádzkovateľ penziónu vydá ihneď pri nástupe na ubytovanie ubytovaciu kartu, na ktorej bude uvedený názov penziónu, meno, číslo izby, počet osôb, príchod a odchod s časom uvoľnenia izby v posledný deň pobytu.
4) Penzión poskytuje klientovi služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii  a zatrieďovaní ubytovacích zariadení, podľa ktorej je penzión zatriedený.
5) Ubytovanie v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
6) Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 18.00 h. Do tejto doby penzión pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a penzión ju potvrdil. Ak hosť do 18.00 h nenahlási svoj príchod, po 18.00 h môže penzión izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodol inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je penzión povinný podržať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, penzión si môže nárokovať od klienta storno poplatky. Storno poplatky za rezervovaný, zaplatený no zrušený pobyt pred nástupom na ubytovanie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na poskytnutie ubytovania.
7) Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť, ak mu vie vyhovieť, aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
8) Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s penziónom.
9) Ak nebol čas ubytovania inak vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 11.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom čase, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
10) Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
11) Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc. V tomto prípade je možné zjednať zľavu z ceny za predchádzajúcu noc.
12) Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
13) Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne vedúci penziónu.
14) Penzión zodpovedá tak za veci prinesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste na to vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle odkladajú do výšky podľa platnej legislatívy. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá penzión bez obmedzenia, iba ak ich prevzal do úschovy na  potvrdenku o uschovaní.
15) Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka recepcie po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev a knihy ubytovaných aj v čase od 22.00 hodiny do 8.00 hodiny. V takomto prípade je hosťovi účtovaný poplatok - cena za 1 noc ubytovania.
16) Pracovník penziónu nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
17) Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
18) Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
19) Na izbe alebo v spoločných priestoroch penziónu klient nesmie fajčiť!
20) V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné elektronické prístroje a pod.).
21) V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.
22) Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
23) So súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho,  resp. zástupcu) sa môžu organizovať spoločenské akcie i po 22.00 hod., a to v priestoroch na to určených, nie však na izbách.
24) Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 15 rokov  bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
25) Ubytovanie domácich zvierat neje povolené. Výnimka je len v prípade vodiacich psov zrakovo postihnutých osôb.
26) Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
27) Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
28) Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
29) Klient platí účet za ubytovanie pri príchode, najneskoršie v posledný deň svojho pobytu pred odchodom z penziónu.  
30) Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu.
31) Parkovisko je bezplatné, nie je strážené.
32) Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

V platnosti od 01.04.2022